Ge mig lite bröd

Vart ska man gå om man söker kunskap om det Kristna mysteriet? Om Kristen tro? Läste två texter idag som på olika vis berör det ämnet. Den ena var DN:s artikel om Moderaternas kronprins som valde munklivet, Thomas Idergard som läser till Jesuitpräst.

Ett citat i texten stannar kvar. Apropå att vara runt 40, med en allt starkare upplevelse av att vara kallad, upplevelsen av att inte leva som man egentligen vill. Att vara sedan barnsben medlem i Svenska kyrkan, men att inte finna där.

”– Det fanns ledande företrädare som ifrågasatte sådant som jungfrufödseln och därmed alltså Jesu gudomlighet. Om man resonerar så, blir kristendomen bara en morallära eller fredsfilosofi. Det är den inte. Kristendomen är tron att Gud har blivit människa, dött och uppstått för att vi ska kunna dela hans evighet. Utifrån det följer resten. Men utan det faller allt och hjälper ingen människa till Gud.

Thomas Idergard skaffade sig den katolska ­katekesen. Sedan satt han och läste den vid ­poolen i pauserna på en konferens.” Hela texten finns här

Gud har blivit människa. Dött. Uppstått för att vi ska kunna dela hans evighet. Trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet.

Jag tror att det är sant. Att det är så. Utan det faller allt.

Så till den andra texten. Med rubriken SveK. Rebella undrar. Även den om att förvänta sig av en kyrka, att den någonstans tror. (‘Utan det faller allt och hjälper ingen människa till Gud’).

Ett citat stannar kvar: ‘Kanske de svenskkyrkliga prästerna kände som jag, att det av något skäl hade varit svårt att angripa snömosprästen offentligt. I så fall satte de sin kollegialitet högre än omsorgen om sökaren, som fick sitt hopp om Svenska kyrkan mosat ner i gruset.’ Läs hela texten Här.

Båda texterna handlar på sitt vis om Sökaren, inte den allmänandliga utan den Kristna Sökaren, som får sitt hopp om Kristus mosat ner i gruset av den Svenska kyrkan, med olika utgång, förvisso. Finner det riktigt sorgligt.

Svenska kyrkan är känslig för medlemstapp, och egentligen hade jag tänkt skriva en uppföljning om det där på Gotland, domprostens rätt märkliga uttalande i efterdyningarna av den påkragade prästen. Så här säger domprosten, vice ordförande i domkapitlet, som fattade beslutet: Vi har påkragat honom men han kommer aldrig att få arbeta i vår församling. Men varför då påkraga honom? Här. Det är jättemärkligt. Vi skickar honom vidare? Som ett svar till att människor på Gotland inte vill vara del av, betala medlemskap till en kyrka som ger licens till en sexförbrytare, vi skickar honom vidare. Vi påkragar honom, men vi vill inte ha med honom att göra? Hur trovärdigt blir det? I längden?

Om man tar utträdena på Gotland tror jag ändå att de är många färre än de som sker årligen som en konsekvens av det som Thomas och Rebella skriver om. Utan detta faller allt, där grusas det.

Och där är Svenska kyrkan inte alls känslig för medlemstapp. Den svarar inte alls på sökare som vill tro, på riktigt då, att: ‘Kristendomen är tron att Gud har blivit människa, dött och uppstått för att vi ska kunna dela hans evighet. Utifrån det följer resten. Men utan det faller allt och hjälper ingen människa till Gud.’

Så kan man i sitt möte med Svenska kyrkan bli Jesuitpräst. Eller icke-medlen och agnostiker. Kan man också förbli Svenskkyrklig?

Hur då?

Ge mig lite bröd, eller?

20 comments

 1. Allvarligt Carolina, jag tror det är kört. Svenska kyrkan förmår inte längre missionera/sprida det glada budskapet och förmedla hopp. Trosbekännelsen betraktas numera som en ”lovsång” inte en personlig bekännelse. Jag är glad att jag fick bra undervisning i kristen tro som barn/ung, det som lärs ut idag om något lärs ut är ”sillmjölk” tro bara det du kan, men det är inte att vara kristen. Jag är kristen för att jag är döpt och bekänner med trosbekännelsens ord. min sak är att säga ja och det gör jag ograverat.

  1. Det är aldrig kört!

   I ett annat av Rebellas inlägg funderar hon på det där med undervisning – att hon inte hittar någon församling som har en kurs i kristen tro av det slag som den katolska församlingens Kristen tro och liv (tror jag den heter). Det är lite synd, tror jag.

   1. Det fanns några alternativ men informationen om dem kom upp så sent att jag redan hade bestämt mig för katolikernas. Inte alls sent för svensk föreningspraxis och liknande, men sent för den som började söka i juni… de kurserna var iofs av mindre omfattning, sex gånger eller så. Om något lika seriöst alternativ funnits i SvK, så kanske jag gått dit istället. Varannan vecka en hel termin – eller varje vecka i två månader – kanske inte hittar sin målgrupp inom församlingsgränserna men i de större städerna borde intresse finnas, tycker jag. Katolikernas kurs är ju inte heller tänkt att vara bara för de som bor inom just denna församlings hank och stör, det är ”konvertitkursen” för ett rätt stort upptagningsområde. Bor man för långt bort – eller har praktiska problem, av något slag – ordnas förmodligen någon annan variant.

 2. Jag fick precis se DN:s artikel. Otroligt sympatisk! I Tingstens gamla tidning!! Det är väl nästan ett större under än att Thomas Idergard blir präst, dessutom jesuit, eller tvärtom?
  I sakramentsläran förefaller mig mycket i dagens romerska teologi som ett brödbak, välgräddat och gott. Men hur mjöligt är morgondagens evangelium? Jesus gör ett under. Mångfaldigar bröd och fisk. Tolv korgar bröd över. Och pekar på Israels folks kallelse. Hur förhåller sig romersk kyrkolära till Israels folk?
  För den som inte förskräcks över begreppen är eukaristins artiklar 1322-1419 riktigt uppbyggliga. Fast jag kan inte tycka att Augstanas artiklar 10 och 13 är så mycket sämre”
  Jag citerar gärna den inledande avslutningen: ”Detta är i huvudsak sammanfattningen av vår lära, varav framgår, att den icke innehåller något, som står i strid med den heliga Skrift eller den allmänneliga kyrkan eller den romerska kyrkan, så långt denna är känd genom de gamla författarna.Under sådana förhållanden döma de obilligt, som fordra, att vi skola betraktas som kättare.”
  Däremot är väl den Svenska kyrkans bekännelse bättre när det gäller möjligheten att få båda sakramenten, alltså att dricka ur kalken? Jag ser inga ord om det i romerska katekesen/latinska riten. Det var ett av dåtidens missbruk som avvisades:
  XXII.* 1 Om nattvarden under båda gestalterna
  1] Vid Herrens nattvard få lekmännen sakramentet under båda gestalterna, emedan detta bruk stöder sig på Herrens befallning Matt. 26: Dricken härav alla. 2] Där föreskriver Kristus med klara ord om kalken, att alla skola dricka av den. 3] Ock för att ingen skall kunna göra undanflykter och påstå, att ordet gäller endast prästerna, anför Paulus för korintierna ett exempel, av vilket det framgår, att hela församlingen mottagit sakramentet under båda gestalterna. 4] Och detta bruk fortlevde länge i kyrkan, och man vet icke, när och genom vem en ändring infördes, låt vara att kardinalen av Cusa meddelar, när ändringen blivit stadfäst. 5] Cyprianus betygar på några ställen, att folket undfick Herrens blod. 6] Detsamma betygar Hieronymus, som säger: Prästerna förvalta eukaristien och utdela Kristi blod åt folket. 7] Ja, till och med påven Gelasius befaller, att sakramentet ej skall utdelas, Dist. II de consecratione, cap. Comperimus. 8] Det är blott sedvana, ej ens särdeles gammal, som föreskriver annorlunda. 9] Men det är allmänt erkänt, att en sedvana, som i strid mot Guds ord, ej skall godtagas, såsom kyrkoordningarna säga, Dist. VIII, cap. Veritate och följande. 10] Men denna sedvana är upptagen ej allenast i strid mot Skriften, utan även mot de gamla kyrkoordningarna och kyrkans föredöme. 11] Om några hellre velat mottaga sakramentet under båda gestalterna, ha de fördenskull icke bort tvingas att mot sitt samvete göra annorlunda. 12] Och emedan en uppdelning av sakramentet ej överensstämmer med Kristi instiftelse, plägar man hos oss även underlåta den procession, som hittills brukat äga rum.

  I morgondagens mässa kan det hända att vi får möjlighet att ta del av båda gestalterna, du kan ivarjefall hänvisa till kyrkoläran. (Men jag är ganska säker på att vare sig alkoholfritt eller glutenfritt skulle accepterats…)
  Det hänvisas visserligen till denna bättre ordning i katekeserna 1390 ”Det är det vanliga sättet att kommunicera i de orientaliska riterna.” Det finns på betydligt närmare håll.
  Men när det gäller nattvarden tror jag att det är i Svenska kyrkan oskicken dominerar idag.
  Kalla på präst och be om sakramentet!

  1. Att kommunicera under bägge gestalterna var något som föll bort, av skäl jag inte känner till. Sedan blev det allt vanligare och när Andra vatikankonciliet slog fast det som norm under tidigt 1960-tal gjorde man säkerligen redan så på många håll. Förvisso var jag som tonåring med på en katolsk mässa, en helt vanlig sådan, under sent 1980-tal då prästen klunkade i sig vin men församlingen bara fick bröd. Jag blev helt paff. Ingen aning varför de gjorde så i den församlingen den gången, men kollar du Facebook-gruppen ”Katoliker i Sverige” ser man att de ibland klagar på fördomen att katoliker bara får bröd i nattvarden och inte vin. Däremot har man såvitt jag förstår enbart oblater på påvens jättemässor utomhus med tusentals deltagare, av praktiska skäl, samt att glutenallergiker och alkoholister generellt är hänvisade till att ta emot enbart den ena gestalten.

   Undras vilka Luther räknar till ”de gamla författarna”.

   1. När jag var i Italien för några år sedan var det bara bröd i utdelandet medan prästen tog båda, fast jag vet verkligen inte bakgrunden eller hur vanligt detta är. Jag har heller inte funderat så mycket på det där med druvjuice kontra ‘riktigt’ vin – förutom då att jag noterat att det i alla fall i Stockholm är så att man gått över till druvjuice på många ställen. Just det kan jag inte säga att jag stör mig speciellt på även om jag vet att det är ett ständigt diskussionsämne.

   2. Det är väl Melanchton som sammanställt detta? De gamla måste syfta på kyrkofäderna.

   3. Kan tänka mig att bägge gestalterna slagit igenom helt i länder där det finns många protestanter. Församlingen som tog bara bröd på 80-talet bestod så gott som uteslutande av sydamerikaner, de kanske var vana att ha de så och hade tyckt det vore konstigt med vin. Men det är bara spekulationer från min sida.

   4. Det slår mig att beslutet från Andra vatikankonciliet kan vara att formellt åter tillåta att församlingen får både bröd och vin. Citaten ur mässordningen (eller missalet, jag gissar att det ska översättas mässordning eller liknande) är lite motstridiga och tyder på det.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Eucharist_in_the_Catholic_Church#Receiving_the_Eucharist
    Först står det att måltiden är ett tydligare tecken om församlingen kommunicerar under bägge gestalterna. Sedan att biskopen ger eller inte ger prästerna i stiftet generellt tillstånd till kommunion under bägge gestalterna.

    Jag hittar att Troskongregationen 1994 har slagit fast att druvjuice är giltigt medium för kommunion, men inte helt glutenfria oblater då dessa ska vara av vete. Vad gäller druvjuice resonerar Troskongregationen mest kring präster som av något skäl inte kan intaga vin.
    http://www.adoremus.org/CDF_Lowgluten-mustum2003.html
    Förstår jag rätt ingår det i ritualen att prästen ska inte bara äta utan också dricka. Att hoppa över det kan tillåtas undantagsvis men är inte det normala, då är det bättre att prästen tar druvjuice. En lekman som har problem med någon av gestalterna tar normalt den andra och så är problemet löst… typ.

    Info om det historiska samt hur det ser ut i den världsvida RKK vore intressant. Men vi har kommit LÅNGT ifrån blogginlägget!

   5. Jag har varit med på många mässor och aldrig sett något annat än bröd delats ut till församlingen, dessa har varit i Italien, Frankrike, Tjeckien och förstås hemma i Kiruna och Lannavaara, och det just nu inte för länge sedan. Jag visste inte att det är en tradition på utgång. Det kanske vi i norra glesbygden missat?

   6. Det är min erfarenhet med – i det väldigt lilla som jag besökt katolska mässor och då mest utomlands. Men, jag har inte tänkt på det speciellt utan bara trott att så gör man där.

   7. Bra! Det här är ett sådant där ämne som jag inte kan eller vet speciellt mycket om alls. Min tanke från det lilla jag varit i Katolska kyrkor är att det bara är bröd – men intressant att få lite bakgrund.

 3. Idergard har någon annanstans sagt att han lämnade SvK för att det är en kyrka där man pratade om gudsbilder istället för om Gud. Det var någon utställning som var droppen, tror jag.

  Jag tror iofs inte att gränsen går vid jungfrufödseln. Gud kan inkarnera sig ändå, om han vill. Gränsen går vid Jesu uppståndelse, som jag ser det. Samt förstås i första rummet då att man tror på en skapargud, som fortfarande är aktiv i världen…

  Jag trivs rätt bra i mitt agnostiska normaltillstånd och klagar inte. Men det var en lustig resa.

  1. Det är intressant att följa din resa – det är inte så ofta man får möjlighet att se in i hur andra upplever sin ‘trosväg’.
   Fann det lite roligt hur jag läste era två berättelser precis efter varandra tidigare på dagen.

   Vad det är som får droppen att rinna över kan nog vara lite vad som helst – inbillar mig att man nog går rätt länge och funderar. Angående Idergard har jag inte läst så mycket om honom, men tycker om det där citatet jag plockade med. Sedan att det måste vara på riktigt – det är inte bara ett system.

 4. Jag läste om Idergards resa för något år sedan i Dagen och blev mycket positvt överraskad eftersom jag tidigare mött honom som en rabiat nyliberal typ som visade föga medkänsla med fattiga. Jag tror Gud ledde honom till Jesuiterna kanske också pga det, de får ju inte bli rika.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s